POLISI PRIVASI SOCAR 


POLISI PRIVASI - Dikemaskini pada 22 January 2021

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI SELARAS DENGAN AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010
 
Kami, Socar Mobility Malaysia Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran : 201701009617 (1223782-T)) dan/atau mana-mana anak syarikat, syarikat berkaitan, sekutu, gabungan, entiti kawalan bersama, pemegang saham dan mana-mana entiti lain dalam kumpulan tersebut (selepas ini dirujuk sebagai "SMM", “Socar”, "kami", "kita", dan ungkapan-ungkapan yang sama "kita" lain), menghargai dan menghormati hak privasi semua pelanggan kami dalam semua aspek perniagaan kami dan kami berusaha untuk melindungi Data Peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.
 
SMM hanya akan mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (dan mana-mana undang-undang lain sedemikian yang mungkin digubal dari semasa ke semasa), dengan Notis Privasi ini dan terma-terma lain sedemikian dalam perjanjian-perjanjian yang anda mungkin berkontrak dengan kami atau telah berkontrak dengan kami.
 
Kami amat menggalakkan bahawa anda membaca Nota Privasi ini dengan teliti untuk membolehkan anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mengendalikan, mengekalkan, mendedahkan, dan melindungi Data Peribadi anda. Secara ringkasnya, Notis Privasi ini menerangkan:
1. Jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan;
2. Bagaimana kami mengumpul Data Peribadi anda;
3. Tujuan kami mengumpul Data Peribadi anda:
4. Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda;
5. Para pihak yang kami akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada; dan
6. Pilihan yang kami tawarkan untuk anda mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda.
Sila ambil perhatian bahawa kecuali dinyatakan sebaliknya, perkataan yang digunakan di sini hendaklah mempunyai makna dan definisi yang sama seperti dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai "PDPA") dan dalam Terma dan Syarat Socar.
 
Data Peribadi yang Kami Kumpulkan
Dalam usaha untuk membekalkan anda dengan perkhidmatan kami melalui aplikasi telefon pintar dan/atau laman web, berurusan dengan pertanyaan anda, membuka dan mengendalikan akaun dengan kami, dan / atau untuk memaklumkan anda tentang promosi semasa dan akan datang, kami perlu mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda atau Data Peribadi orang ketiga. Sekiranya kami tidak dibekalkan dengan semua Data Peribadi yang kami minta, kita mungkin tidak dapat membekalkan anda dengan perkhidmatan kami atau untuk terus membekalkan anda dengan perkhidmatan kami.

Tahap dan jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda bergantung kepada perkhidmatan kami yang anda langgani dan / atau untuk tujuan pengumpulan Data Peribadi tersebut. Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, nombor kad pengenalan, kewarganegaraan, nombor pasport, alamat, alamat e-mel, nombor telefon bimbit, tarikh lahir, jantina, bangsa, gambar, tabiat letak kereta dan pilihan gaya hidup, nombor pendaftaran kenderaan motor, lokasi anda, butiran kad kredit, dan / atau butir-butir kad debit. Jika anda adalah sebuah syarikat, kami mungkin mengumpul data sedemikian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nombor pendaftaran syarikat anda, nombor telefon dan / atau faks anda, alamat perniagaan dan/atau berdaftar anda, dan / atau Data Peribadi pekerja anda. Syarikat-syarikat hendaklah mendapatkan persetujuan pekerja-pekerja sebelum memberi kami Data Peribadi pekerja-pekerja.

Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Anda
Kami akan mengumpul Data Peribadi anda yang anda memberikan kepada SOCAR (sama ada melalui Aplikasi, Laman Web kami, atau borang fizikal), atau mana-mana borang lain yang serupa dan / atau apa-apa maklumat mengenai anda yang telah atau mungkin dikumpulkan, disimpan, digunakan dan diproses oleh SOCAR dari semasa ke semasa dan termasuk Data Peribadi yang sensitif seperti data yang berkaitan dengan apa-apa perlakuan atau dakwaan perlakuan kesalahan.
Pemberian Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan SOCAR Data Peribadi anda, permintaan anda untuk Aplikasi tersebut mungkin tidak lengkap dan SOCAR tidak akan dapat memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan-Tujuan yang digariskan di bawah dan mungkin menyebabkan SOCAR tidak mampu untuk membolehkan anda untuk menggunakan perkhidmatan SOCAR .
Kami juga mungkin mengumpul data anda daripada aplikasi atau perisian pihak ketiga yang berkaitan bagi tujuan membekalkan anda dengan perkhidmatan kami atau perkhidmatan yang berkaitan. Kami juga mungkin mengumpul Data Peribadi anda daripada majikan anda di mana perkhidmatan yang kami sediakan adalah berkaitan dengan hubungan majikan-pekerja anda dan kami mungkin mengumpul Data Peribadi anda daripada pekerja anda. Kami juga mungkin memperolehi Data Peribadi anda daripada pihak-pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada, maklumat daripada referi anda, rekod awam, atau agensi pemeriksaan latar belakang yang mungkin dilantik untuk membekalkan kami dengan Data Peribadi anda, termasuk maklumat mengenai rekod-rekod jenayah lampau, jika ada). Semua maklumat sedemikian akan disimpan dengan kerahsiaan seketatnya dan digunakan dengan tegas untuk tujuan ketelitian wajar dan pemeriksaan latar belakang sahaja. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, kami juga boleh mengumpul Data Peribadi anda daripada mana-mana pihak ketiga yang anda telah benarkan untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada kami.

Tujuan Pengumpulan Data Peribadi Anda
Kami mengumpul Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:
1. untuk mengenal pasti pengguna perkhidmatan kami, pengguna yang berpotensi dan wakil mereka;
2. untuk membekalkan perkhidmatan kami;
3. untuk menawarkan atau membekalkan perkhidmatan berkaitan, termasuk perkhidmatan tambah nilai kami sendiri atau perkhidmatan rakan kongsi perniagaan / strategik kami yang kami mungkin bekerjasama dengan (seperti untuk penawaran atau penyediaan perkhidmatan insurans kenderaan);
4. untuk mengurus dan mengekalkan akaun anda dengan kami;
5. untuk tujuan pentadbiran;
6. untuk membangun dan / atau melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan perkhidmatan kami;
7. untuk mencari pendapat atau komen anda mengenai perkhidmatan kami;
8. untuk memberitahu anda tentang promosi, tawaran dan / atau faedah lain (termasuk faedah pihak ketiga) yang mungkin tersedia, atau untuk menghantar anda pemberitahuan, kemas kini, surat berita, pemasaran dan/atau bahan promosi, termasuk daripada pihak ketiga (seperti anak syarikat, syarikat berkaitan, sekutu, gabungan, entiti kawalan bersama, pemegang saham kami dan mana-mana entiti lain dalam kumpulan tersebut, rakan kongsi perniagaan / strategik), sama ada melalui SMS, panggilan telefon, emel, faks, mel, media sosial dan/atau mana-mana saluran komunikasi lain yang sesuai, yang mungkin menarik minat kepada anda;
9. untuk menjalankan aktiviti pengurusan, pentadbiran, jaminan kualiti dan pengendalian aduan dengan cara yang profesional dan cekap;
10. menjalankan penyelidikan pengguna dan pasaran;
11. untuk mengikuti atau mengejar apa-apa pertanyaan yang anda buat;
12. untuk melaksanakan pemeriksaan ketelitian wajar dan pemeriksaan latar belakang, atau untuk menjalankan sebarang aktiviti pemantauan atau penyaringan lain atau prosedur pengurusan risiko yang mungkin diperlukan oleh undang-undang atau yang mungkin dilaksanakan oleh kami;
13. untuk tujuan penilaian kredit termasuk semakan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS);
14. untuk mengesan lokasi kenderaan bagi tujuan keselamatan dan sekuriti;
15. bagi apa-apa tujuan lain yang berkaitan dengannya; dan
16. untuk apa-apa tujuan yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan, dan / atau pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan.

Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi
Kami akan menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi untuk tujuan-tujuan sedemikian yang mana Data Peribadi dikumpulkan, seperti yang dinyatakan di atas dan untuk sebarang tujuan sekunder yang lain.
Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada anak syarikat, syarikat berkaitan, sekutu, gabungan, entiti kawalan bersama, pemegang saham dan mana-mana entiti lain dalam kumpulan tersebut, rakan kongsi perniagaan / strategik (cth. syarikat insurans atau mana-mana pihak ketiga lain yang kami bekerjasama dengan), tuan tanah, penyedia perkhidmatan, agensi pelaporan kredit dan / atau kontraktor yang membantu kami dalam menyediakan dan / atau membekalkan produk dan perkhidmatan kami atau memproses Data Peribadi untuk atau bagi pihak kami untuk sebarang tujuan yang dinyatakan di sini.
Kami juga mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada penasihat / wakil mereka) sehubungan dengan mana-mana latihan korporat, cth. mana-mana penggabungan dan/atau pengambilalihan yang dicadangkan atau sebenar, usaha sama, pelaburan atau latihan pembiayaan, penjualan aset atau untuk mana-mana perkara lain yang sifatnya berkaitan dengan kami.
Walau apa pun di atas, kami mungkin dikehendaki, sebagai akibat daripada kewajipan kontraktual kami kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga yang lain, untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada tuan-tuan tanah bagi kemudahan tempat letak kereta tertentu yang kami mengurus dan mengendalikan, dan kepada juruaudit kami yang akan menjalankan audit perniagaan dan perkhidmatan kami.
Kecuali di mana dinyatakan di atas, kami tidak akan menggunakan dan / atau mendedahkan Data Peribadi anda melainkan:
1. kita telah memperoleh persetujuan daripada individu berkenaan;
2. pihak ketiga yang mendedahkan Data Peribadi kepada kami ialah ejen, pembekal perkhidmatan dan / atau kontraktor kami, yang dalam hal ini kami akan menghendaki mereka untuk hanya menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi hanya untuk tujuan Data Peribadi tersebut diberikan kepada mereka;
3. pihak ketiga adalah orang yang terlibat dalam urus niaga atau urus niaga yang dicadangkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada penjualan) semua atau sebahagian daripada aset dan / atau perniagaan kami;
4. pihak ketiga adalah agensi pelaporan kredit, pemiutang, bank, pembiaya, dan / atau pemberi kredit; dan
5. pendedahan dibenarkan, dikehendaki dan / atau dibenarkan oleh atau di bawah undang-undang.
 
Pemasaran
Sebagai tambahan kepada perkara di atas, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk memberi nasihat dan memaklumkan anda tentang produk, perkhidmatan dan / atau inisiatif pemasaran baru yang mungkin menarik minat anda. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tawaran produk dan / atau perkhidmatan, surat berita dan maklumat umum mengenai kami, atau daripada anak syarikat, syarikat berkaitan, sekutu, gabungan, entiti kawalan bersama, pemegang saham kami dan mana-mana entiti lain dalam kumpulan tersebut dan / atau pihak ketiga terpilih kami (termasuk daripada rakan kongsi perniagaan / strategik yang kami mungkin bekerjasama dengan).
Jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat mengenai produk dan perkhidmatan sedemikian daripada kami, anda boleh menghubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami dan meminta untuk dikeluarkan daripada senarai peredaran yang berkaitan.
Kami ingin menegaskan kepada anda bahawa tindakan anda untuk berhenti melanggan tidak akan menamatkan penghantaran e-mel berkaitan perkhidmatan daripada kami, seperti e-mel pemberitahuan pentadbiran berhubung dengan tetapan akaun anda kecuali di mana anda telah menamatkan akaun anda dengan kami.
 
Akses
Anda dialu-alukan untuk meminta akses kepada data anda dalam simpanan kami pada bila-bila masa. Jika anda ingin berbuat demikian, anda boleh pada bila-bila masa, log masuk ke dalam akaun anda dengan kami di www.socar.my dan lihat data anda dalam simpanan kami.
Sekiranya data anda sedemikian tidak disediakan kepada anda melalui akaun dalam talian anda atau bahawa anda tidak dapat mengakses Data Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami. Pegawai Khidmat Pelanggan kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan anda akses yang mungkin dalam masa dua puluh satu (21) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda. Sekiranya kami tidak dapat mematuhi permintaan anda dalam tempoh dua puluh satu (21) hari yang dinyatakan di atas, kami akan mencuba sebaik mungkin untuk mematuhi dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda.
Walau bagaimanapun, di mana:
1. Identiti subjek data tidak dapat dikenal pasti daripada maklumat yang diberikan;
2. akses tersebut memberi kesan terhadap privasi orang lain;
3. permintaan untuk akses adalah remeh dan menyusahkan;
4. kos yang ditanggung terlalu besar;
5. terdapat maklumat dagang yang sulit yang mungkin didedahkan dalam proses tersebut;
6. Data Peribadi tersebut adalah dengan pengguna data lain dan pengguna data tersebut tidak dapat mematuhi;
7. terdapat prosiding undang-undang yang sedia ada atau yang dijangkakan; atau
8. akses tersebut boleh dinafikan di bawah undang-undang atau oleh agensi penguatkuasaan undang-undang
kami mungkin tidak dapat memberikan anda akses kepada Data Peribadi yang kami pegang tentang anda. Sekiranya kami menafikan dan / atau tidak dapat mematuhi permintaan anda untuk mendapatkan akses, kami akan memberitahu anda sebab-sebab penafian dan / atau ketidakupayaan untuk mematuhi kami.
Sila ambil perhatian bahawa dalam pemprosesan permintaan anda, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Fi) 2013 atau pindaannya dari semasa ke semasa untuk menampung apa-apa kos yang ditanggung oleh kami.
 
Kualiti & Pembetulan
Kami berusaha untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dengan kami adalah tepat, lengkap dan terkini pada sepanjang masa. Jika pada bila-bila masa anda percaya bahawa mana-mana Data Peribadi anda yang kami pegang adalah tidak tepat, tidak lengkap atau tidak terkini, anda harus dengan segera memaklumkan kepada kami dengan data yang betul, lengkap dan tepat. Kami akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk membetulkan Data Peribadi anda dalam masa dua puluh satu (21) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda untuk pembetulan. Sekiranya kami tidak dapat membuat pembetulan dalam tempoh dua puluh satu (21) hari yang dinyatakan di atas, kami akan memaklumkan kepada anda tentang ketidakupayaan kami untuk membuat pembetulan sedemikian dalam masa yang munasabah serta sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian. Walau bagaimanapun, kami akan mencuba sebaik mungkin untuk mematuhi dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari masa Pegawai Khidmat Pelanggan kami menerima permintaan anda untuk pembetulan data.
Sebagai alternatif, anda boleh log masuk ke dalam akaun anda dengan kami di www.socar.my dan mengemas kini butiran anda di sini kerana kaedah pembetulan ini akan menjadi lebih pantas dan mudah untuk anda. Sekiranya anda tidak dapat membetulkan butiran anda di sana atau butiran sedemikian dikunci daripada pindaan, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami dan Pegawai Khidmat Pelanggan kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat pindaan yang diperlukan untuk anda.
 
Bagaimana Kami Menyimpan Data Peribadi Anda
Semasa kami berusaha untuk melindungi Data Peribadi anda, kami mengehadkan kakitangan yang boleh mengakses data anda dan jumlah data yang boleh diakses oleh mereka. Hanya kakitangan yang khususnya memerlukan Data Peribadi anda boleh mengaksesnya untuk menjalankan tanggungjawab perniagaan mereka. Pekerja kami adalah pada setiap masa bertanggungjawab untuk menghormati kerahsiaan mana-mana Data Peribadi yang dipegang oleh kami.
Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi anda selamat dan melindunginya daripada kehilangan, penyalahgunaan, atau pengubahan tanpa kebenaran. Mana-mana Data Peribadi yang anda berikan secara elektronik kepada kami adalah disimpan di pelayan yang selamat. Kami juga mengekalkan prosedur keselamatan fizikal yang munasabah untuk mengurus dan melindungi penggunaan dan penyimpanan rekod yang mengandungi Data Peribadi.
 
LAMAN WEB, APLIKASI & COOKIES
Untuk memastikan bahawa kami memenuhi keperluan dan keinginan pengguna laman web dan aplikasi kami selain untuk membangunkan lagi perkhidmatan dalam talian kami, kami mungkin mengumpul maklumat agregat dengan menggunakan cookies atau alat elektronik yang serupa.
Cookies adalah sejumlah kecil maklumat yang dihantar dari pelayan web ke komputer anda. Cookies ini digunakan untuk mengekalkan maklumat log masuk dan lokasi untuk menjadikan pengalaman anda lebih mudah dan peribadi. Kami tidak menggunakan cookies untuk menjejaki aktiviti internet anda sebelum atau selepas anda meninggalkan laman web kami. Tiada syarikat lain yang mempunyai akses kepada cookies kami.
 
Perubahan kepada Notis Privasi kami
Kami mungkin mengemas kini atau mengubah Notis Privasi ini pada bila-bila masa, dari semasa ke semasa apabila kami merasa perlu untuk berbuat demikian. Apabila kami berbuat demikian, kami akan menerbitkan Notis Privasi yang dikemas kini di laman web kami yang akan menggantikan versi Notis Privasi sebelumnya. Notis Privasi yang dikemas kini akan berkuatkuasa di antara kami sama ada atau tidak kami telah memberi anda notis khusus tentang apa-apa perubahan.
 
Resolusi Aduan
Kami komited untuk sentiasa memperbaiki prosedur kami untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang kami proses adalah disimpan dengan selamat dan dikendalikan dengan sewajarnya. Jika anda merasakan bahawa kami gagal menangani Data Peribadi anda selaras dengan Notis Privasi ini, sila berhubung dengan kami supaya kami mempunyai peluang untuk menyelesaikan masalah ini untuk kepuasan anda.
Kami akan mencatat aduan anda dan Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami akan:
1. mendengar keluhan dan rasa tidak puas hati anda;
2. berbincang dengan anda cara-cara di mana kita boleh memperbaiki keadaan; dan
3. membuat pelan tindakan untuk menyelesaikan aduan anda dan memperbaiki prosedur pengendalian Data Peribadi kami jika sesuai.
 
Pendedahan kepada Penerima Luar Negara
Kami mungkin memproses, menyimpan dan/atau memindahkan Data Peribadi anda kepada negara yang berada di luar Malaysia, untuk satu atau lebih Tujuan-Tujuan di atas atau untuk tujuan-tujuan lain sedemikian seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini. Dengan berbuat demikian, kami akan mematuhi PDPA dan semua undang-undang perlindungan data lain yang terpakai.
 
Percanggahan
Notis Privasi ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Jika ada apa-apa percanggahan di antara versi bahasa Inggeris dan versi bahasa Malaysia, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 
Hubungi kami
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Notis Privasi ini atau memerlukan sebarang butiran lanjut berkaitan dengan Data Peribadi anda, sila hubungi kami di privacy@socar.my.